CONTRACT CADRU

de comercializare a pachetelor de servicii turistice
Nr. .................. din data de ...................

Părţile contractante:

S.C DREAM HOLIDAYS RESERVATIONS S.R.L, cu sediul în Str.Cap.Ivan Anghelache, Nr.10,Bl.M25,Sc.1,Et.8,Ap.33,BUCURESTI, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr.J40/10061/2011, cod unic de înregistrare fiscală RO29008401, cont bancar (RON)RO91RZBR0000060013843565, deschis la Raiffeisen Bank, titulară a licenţei de turism nr. 693/22.01.2019, pentru Agenţia DREAM HOLIDAYS de tipul Agentie de Turism Organizatoare,Brevet de turism nr.185/13.09.2011,Tel/Fax:0214378387,E-mail: office@dreamholidays.com.ro,polita de asigurare privind protectia in caz de insolventa a agentie de turism organizatoare ,seria I nr.58823 ,emisa de catre Omniasig VIG SA,valabila de la 01.01.2024 pana la 31.12.2024, reprezentată prin BALAIANU MIRELA CORINA in calitate de Administrator, denumită în continuare Agentie de Turism Organizatoare Si,

calator /reprezentant al calatorului,

Dl/d-na __________________________, domiciliat / domiciliata in_________________________, telefon __________, email___________ CNP __________ in calitate de CĂLĂTOR,au convenit la încheierea prezentului contract.

I. Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Agenţia de Turism Organizatoare a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

II. Încheierea contractului

2.1. Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

 1. în momentul semnării lui de către Calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice; in caul pacehtelor de servicii de calatorie achizitionate la distanta se considera acceptare a conditiilor contractuale urmatoarele: –Exprimarea acordului calatorului prin transmiterea catre Agentia de Turism Organizatoare a unui mesaj electronic(e-mail,fax,etc) de pe adresa de e-mail declarata de calator ca adresa de corespondenta si contact. -Exprimarea acordului prin achitarea de catre calator a contravalorii pachetului de servicii de calatorie in baza facturii emisa de catre Agentia de Turism Organizatoare.;
 2. în momentul în care calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţia de Turism Organizatoare este responsabilitatea Agenţiei de Turism Organizatoare de a informa calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon,sms, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări depachet de servicii de calatorie, Agenţia de Turism Organizatoare poate solicita un avans de pana la 50% din pretul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile..
 3. în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii turistice fac parte din oferta standard a agenţiei de turism sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.

2.2. În cazul contractelor negociace in afara spatiilor comerciale,astfel cum sunt definite la art.2 pct.8 din Ordonata de urgenta a Guvernului nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,aprobata cu modificari prin Legea nr.157/2015, se furnizeaza calatorului un exemplar sau confirmarea contractului privind pachetul de servicii de calatorie pe suport de hartie sau,in cazul in care calatorul este de acord, pe un alt suport durabil.

2.3. Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

III. Preţul contractului şi modalităţi de plată

3.1. Preţul contractului este de . . . . . . . . . . şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2. Modalităţi de plată:

3.2.1. La încheierea contractului se percepe un avans de pana la 50% din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2. În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face pana cel tarziu 31 de zile calendaristice inainte de data plecarii.

In situatia in care Calatorul solicita servicii de calatorie suplimentare la programele din oferta standard,care necesita confirmare din partea prestatorilor,plata acestora se va face conform termenelor de plata comunicate de Agentia de Turism Organizatoare in scris sau alte mijloace de comunicare;

3.2.3 Conditiile de plata de mai sus se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare.

3.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referinţă al BNR din ziua emiterii facturii,la care se adauga un coeficient de risc valutar de 2 %.

IV. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1. Agenţia se obligă să furnizeze calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta proprie/standard a agenţiei de turism şi care necesită confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii turistice care se regăsesc în oferta proprie a agenţiei de turism sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă, dacă consideră necesar.

4.2. În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile incluse în pachet, datele de călătorie, modificarea categoriei unităţii de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa calatorul cu cel puţin 15 zile înainte de data începerii călătoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite calatorului să decidă începerea călătoriei.

4.3. În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zborÎn cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4. În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorului nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5 Dupa incheierea contractului,Agenţia de Turism Organizatoare poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de calator ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6. În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenţia de Turism Organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 1. să ofere calatorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;
 2. să restituie calatorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
 3. în cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7. Agenţia de Turism Organizatoare este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

 1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează calatorului;
 2. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia de Turism Organizatoare, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
 3. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8. Agenţia de Turism Organizatoare are obligaţia să furnizeze în scris turistului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu turistul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

 1. orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 2. denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a detailistului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a detailistului;
 3. pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
 4. obligaţiile turistului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

4.9. Agenţia parte în contract este obligată să acorde prompt asistenţă turistului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

V. Drepturile şi obligaţiile turistului

5.1. În cazul în care calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia de Turism Organizatoare cu cel puţin 5 zile înaintea datei de plecare. În acest caz, între calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi agenţia de turism organizatoare (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism organizatoare (debitorului cedat). Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări.

5.2. În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, turistul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 12:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a turistului.

5.3. În cazul in care, inainte de inceperea excutarii pacehtului, Agentia de Turism Organizatoare este constransa sa modifice semniicativ oricare dintre principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie prevazute la art.5 alin(1) lit.a) din OG nr.2/2018 sau nu poate onora cerintele speciale ale calatorului, pe care agentia le-a acceptat sau propune samareasca pretul pachetului cu mai mult de 8% din situatiile prevazute la art.4.5 de mai sus,Calatorul are posibilitatea ca, in termenul rezonabil specificat de agentie sa accepte modificarea propusa,sau sa inceteze contractul fara a plati vreo penalitate de incetare.

5.4. In cazul in care inceteaza contractul, calatorul poate accepta alt pachet atunci cand este oferit de Agentia de Turism Organizatoare, atunci cand este posibil, de o calitate echivalenta sau superioara.

5.5În cazul în care modificarile aduse contractului prevazute la 5.3 sau pachetului prevazute la 5.4 au drept consecinta scaderea calitatii sau a costului pachetului,Calatorul are dreptul la o reducere corespunzatoare a pretului.

5.6. Agentia informeaza Calatorul, fara intarzieri nejustificate si intr-un mod clar,inteligibil si bine evidentiat, pe un suport durabil, cu privire la:

 1. modificarile propuse prevazute la art.5.3 si 5.4 de mai sus si, dupa caz, si in conformitate cu art.5.5 de mai sus,impactul acestora asupra pretului pachetului;
 2. un termen rezonabil in care Calatorul trebuie sa informeze agentia Agentia cu privire la decizia sa in temeiul art.5.3 de mai sus;
 3. consecintele lipsei reactiei Calatorului in termenul prevazut la lit.b), cu respectare prevederilor legale in vigoare;
 4. dupa caz,pachetul de substitutie oferit si pretul acestuia.

5.7. În cazul in care Calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art.5.3 de mai sus, se considere ca modificarile au fost acceptate si Calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

5.8. În cazul in care contractul este incetat in temeiul art.5.3 de mai sus si Calatorul nu accepta un alt pachet,Agentia de Turism Organizatoare ramburseaza toate platile efectuate de catre sau pe seama Calatorului,fara intarzieri nejustificatesi, in orice caz,nu mai tarziu de 14 zile de la data incetarii contractului, cu respectarea prevederilor art.15 alin(2)-(6) din OG nr.2/2018.

5.9 Calatorul are dreptul sa denunte unilateral Contractul,in orice moment, inainte de inceperea executarii pachetuui,caz in care este obligat sa despagubeasca Agentia de Turism Organizatoare cu prejudiciul creat , conform prevederilor capitolului 6.

5.10. În cazul în care calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia de Turism Organizatoare va rezolva cerinţele calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către calator. Dacă calatorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.11. Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţia de Turism Organizatoare.

5.12. Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.13. Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu agenţia de turism sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar agenţia de turism organizatoare nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.

5.14. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către calatorul a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia de turism Organizatoare recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră(www.politiadefrontiera.ro) si al Ministerul Afacrilor Externe (www.mae.ro/travel-conditions). În cazul în care calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia de turism organizatoare este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.15. Agenţia de turism recomandă turiştilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.16. În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de turişti, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

5.17. Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia de Turism Organizatoare nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de calatorul ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.18. Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.19 În cazul în care calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli. .

VI. Renunţări, penalizări, despăgubiri

6.1. Calatorul poate inceta contractul in orice moment , inainte de inceperea executarii contractului.În cazul în care calatorul renunţă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agenţiei penalizări după cum urmează: În cazul serviciilor turistice externe/interne penalizările sunt de:

 1. 50 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 60 zile calendaristice înainte de data plecării;
 2. 80 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 30-59 de zile calendaristice înainte de data plecării;
 3. 100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 30 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;
 4. 100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care turistul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special Early Booking , Reducerii Inscrieri Timpurii, Last Minute, Black Friday ,Paste,1 Mai, Craciun , Revelion , indiferent de data la care turistul solicită renunţarea.
 5. Biletele de avion LOW-COST si CLASICE cele INCLUSE IN PACHETE TURISTICE prestabilite,sunt NERAMBURSABILE.

6.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia de Turism Organizatoare şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în termenul comunicat în scris in prezentul contract, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia de Turism Organizatoare are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.1.

6.3. Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia de Turism Organizatoare va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, calatorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie de Turism Organizatoare prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.p>

6.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.1 lit. (c) sau (d) se aplică şi în cazul în care calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.6. Turistul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.7. Calatorul are dreptul sa inceteze contractul inainte de inceperea executarii pachetului,fara a palti vreo penaltate de incetare , in cazul unor circumstante inevitabile si extraordinare care se produc la locul de destinatie sau in vecinatatea imediata a acestuia si care efecteaza in mod semnificativ executarea pachetului sau care efecteaza semnificativ transportul pasagerilor la destinatie.In acest caz,Calatorul are dreptul de o rambursare completa a oricarei parti efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despagubire suplimentare ,dar nu mai devreme de 14 zile de la incetarea contarctului..

6.8. Calatorul are dreptul sa transfere prezentul contract unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile acestuia,cu notificarea Agentiei de Turism Organizatoare cu cel putin 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului si cu obligatia de a suporta costurile efective cu acest transfer.

6.9. Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia de Turism Organizatoare.

6.10. Toate sumele menţionate la pct. 6.1, 6.2, 6.4 şi 6.5 se vor reţine de către Agenţie de Turism Organziatoare din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

VII. Reclamaţii,Despagubiri

7.1. În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei de Turism organizatoare, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai turoperatorului).

Datele de contact ale Agenţiei:


Telefon: 0721.129.490
Fax: 031.437.83.87
E-mail: office@dreamholidays.com.ro

7.2. Atât Agenţia de Turism Organizatoare, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, turistul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei, Agenţia urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice turistului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

VIII. Asigurări

8.1. Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei Dream Holidays Reservations pentru pachetele de servicii de calatorie in care Dream Holidays Reservations are calitatea de Agentie de Turism Organizatoare , la Societatea de Asigurare SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din localitatea BUCURESTI,Aleea Alexandru Nr.51, Sector 1 , telefon 021/405 7420 fax 021/311 4490 ,cu polita de asigurare seria I /nr : 58823 valabila de la data 01.01.2024 pana la 31.12.2024 este afişată pe pagina web a agenţiei de turism Dream Holidays (http://www.dreamholidays.com.ro).

8.2. Condiţiile în care turistul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea turistului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea turistului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2. În cazul în care calatorul solicită Agenţiei de Turism Organizatoare contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3. Calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2

8.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţia de Turism Organizatoare, calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, calatorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6. Documentele justificative constau în principal în:

 1. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
 2. confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;
 3. fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
 4. fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative.

8.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de turist în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la turist.

8.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia de Turism Organizatoare plăteşte debitul către calator, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

8.2.10. Facultativ, calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu..

8.3. Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

IX. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

 1. voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
 2. programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;
 3. cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia turistului, în format tipărit sau pe suport electronic.

X. Dispoziţii finale

10.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

10.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectareaprevederilor Ordonanţei Guvernului nr.2/2018.Ordonanta Guvernului nr.2 /2018 este accesibila la urmatorul site:http://legislatie.just.ro/Public/Detalii Document/204233 .

10.3. Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4. Calatorul declară că Agenţia de turism organizatoare l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2018 si ca i-a fost pus la dispozitie ,anterior semnarii contarctului, formularul cu informatiile precontractuale standard cu privire la pachetele de servicii de calatoriedin oferta Agentiei de Turism OrganizatoarePrin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie , inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie , în conformitate cu oferta agenţiei de turism organizatoare.

10.5 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.5.1. Datele cu caracter personal prelucrate de Dream Holidays Reservations SRL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către Dream Holidays SRL, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Dream Holidays SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

10.5.2. Persoanele vizate

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Dream Holidays SRL, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.5.3. Scopurile colectării datelor cu caracter personal

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

- Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

- In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.5.4. Dream Holidays SRL va considera toate informațiile

colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția turoperatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor Dream Holidays SRL de afaceri, inclusiv partenerilor din afara Uniunii Europene, în cazul în care fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

10.5.5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Dream Holidays SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

10.5.6. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, Dream Holidays SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Dream Holidays SRL, pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Dream Holidays SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Dream Holidays SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Dream Holidays SRL și/sau vor fi distruse.

10.5.7. Drepturile persoanelor vizate

În relația cu Dream Holidays SRL, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Dream Holidays SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c) are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Dream Holidays SRL poate:

- fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

- fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.5.8. Exercitarea drepturilor dumneavoastră

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa Dream Holidays SRL prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Mun. Bucuresti, Bdul.Iuliu Maniu 7,Corp A,Cc.2,Biroul 9,sector 6, sau prin transmiterea unui e-mail către office@dreamholidays.com.ro.

10.5.9. Prin semnarea prezentului contract,

dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

- faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

- faptul că Dream Holidays SRL va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

10.6 CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL

IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE MINORILOR (se va completa doar daca vor exista minori - beneficiari indirecti ai serviciilor contractate)

Subsemnatul(a), .............................. ......................................, (nume – prenume: părinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali), in calitate de ....................................parinte........................................ (parinte / reprezentant legal / imputernicit al reprezentantilor legali) al minorului / minorilor ................... ................................................ in varsta de ......... ani, prin prezenta consimt în numele său (lor) ca Dream Holidays SRL să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract confirm că am citit, am fost informat(ă) corect, complet, am luat cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

10.7. Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.8. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

BON DE COMANDA

Nume:.....................................................

Destinatia:...............................................

Perioada:...................... - ........................ nr. nopti:..........

Mijloc de transport :.....................................

Plecare :.................................................

Retur :.................................................

Taxe aeroport :..........................................

Bagaj de mana :..........................................

Bagaj de cala :.............

Transfer Aeroport-Hotel-Aeroport :........................

Cazare :..................................................

Camera :..................................................

Servicii masa:............................................

Asistenta turistica :.....................................

Asigurari medicale :......................................

Numele Turistilor :

..........................................................

..........................................................

Agenţia de turism,
. . . . . . . . . .
Reprezentant legal (numele şi prenumele),
. . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Ştampila
Calator (numele şi prenumele)
. . . . . . . . . .

Semnătura: . . . . . . . . . .
Solicita oferta